Nichola Shanley – Spirit Jars

Spirit Jars, 2016, porcelain
Spirit Jars, 2016, porcelain
Lady Upon Lion Isle, 2016, porcelain, 350mm high x 200mm wide
Lady Upon Lion Isle, 2016, porcelain, 350mm high x 200mm wide
Overcoat, 2016, porcelain, 350mm high x 200mm wide.
Overcoat, 2016, porcelain, 350mm high x 200mm wide.
Encased, 2016, porclelain, 500mm high x 140mm wide.
Encased, 2016, porclelain, 500mm high x 140mm wide.
Bones From The Port, 2016, porcelain, 300mm high x 250mm wide
Bones From The Port, 2016, porcelain, 300mm high x 250mm wide
Brett McDowell Gallery